Menu Zamknij

XXI WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO PZITS

W dniu 22 lipca 2021 roku, w restauracji „Telimena” w Bydgoszczy, odbyło się
XXI Walne Zebranie Oddziału Bydgoskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Zebranie otworzył i powitał członków Oddziału Prezes Zarządu prof. dr hab. inż. Janusz Bujak. Zaproponował skład Prezydium Zebrania, które zebrani przyjęli jednogłośnie. Zebraniu przewodniczył kol. Piotr Muzyczuk a sekretarzem został kol. Zygmunt Graczyk.

Zaproponowany Porządek Zebrania, Regulamin obrad oraz składy osobowe trzech Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków zostały przyjęte jednogłośnie.

Prezes Oddziału przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału Bydgoskiego, a Przewodniczący: Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej odczytali sprawozdania z obszaru swojego działania.

Przewodniczący obrad przedstawił zebranym wniosek o udzielenie ustępującemu Zarządowi Oddziału absolutorium, który zostało w jawnym głosowaniu przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawił kandydatów do nowych władz Oddziału, zaproponowany przez ustępujący Zarząd Oddziału. Dodatkowych kandydatów z sali nie zgłoszono.  Po krótkiej przerwie przeprowadzono wybory. Po podliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej ogłosił wyniki wyborów.

Prezesem Oddziału Bydgoskiego PZITS ponownie został prof. dr hab. inż. Janusz Bujak.

Do składu nowego Zarządu wybrano 5 osób : kol. Bożenę Pawlak, kol. Piotra Muzyczuka,
kol. Mikołaja Krasińskiego, kol. Zygmunta Graczyka i kol. Marka Rutkowskiego.

Do Komisji Rewizyjnej zostały wybrane 3 osoby : kol. Joanna Bogucka-Kołaczek,
kol. Dorota Pezacka i kol. Piotr Czerniejewski.

Do Sądu Koleżeńskiego wybrano 3 osoby : kol. Teresę  Zwiewkę, kol. Piotra Kempińskiego
i kol. Wiesława Żywickiego.

Na delegata na Krajowy Zjazd PZITS został wybrany kol. Ryszard Orłowski.

Na delegata do Bydgoskiej Rady Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – kol. Bronisław Baranowski.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał protokół zawierający 2 wnioski dotyczące:

  • dostosowania kadencyjności Zarządu Oddziału do kadencyjności Zarządu Głównego,
  • pokrywania kosztów przez Oddział za szkolenie oraz sprawdzenie kwalifikacji na uprawnienia energetyczne członkom Oddziału Bydgoskiego PZiTS.

Na zakończenie nowo wybrany Prezes Zarządu prof. Dr hab. inż. Janusz Bujak podziękował zebranym za wybór, za udział w XXI Walnym Zebraniu i wyraził nadzieję na  utrzymanie działalności Oddziału na satysfakcjonującym poziomie.

Na tym zakończono obrady i zaproszono uczestników na poczęstunek.

Do zobaczenia na następnych wyborach.